Breadcrumbs

Up

Публикации

Промотивни материјали, брошури, информативни кампањи, летоци.

nadminuvanje-na-principite-na-tajnost-na-administracijataОва истражување има за цел да даде сеопфатна слика за состојбата со правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер. Истражувањето ги опфаќа и барателите (граѓаните) и имателите на информации, затоа што на тој начин се добива сеопфатна слика за правото на слободен пристап до информациите до јавен карактер и неговото почитување, но и познавање во Република Македонија.

Распука ли ѕидот од тишинаУредници: Данче Даниловска – Бајдевска, д-р Марија Петровска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2012

Парите и политикатаГодишен извештај - Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Автор: Искра Андреева
Уредници: Данче Даниловска – Бајдевска, д-р Марија Петровска
Издавач: Транспарентност Македонија, 2012

sonuvme-da-patuvameАнализа на академската и студентска мобилност преку алатката: пристап до информации од јавен карактер

ЕКТСАнализа преку алатката пристап до информации од јавен карактер
Автори: Лазар Поп Иванов, Георги Велковски
Издавач: Здружение на граѓани “Младински образовен форум“, 2010

TM Godisen Izvestaj 2011Транспарентност Македонија - Годишен извештај за 2011 година

foom-brosura-2012-parite-i-politikataИздавач: ФООМ и Транспаретност Македонија, 2012

Komentar za Zakonot za pristap do informaciiАвтори: Борче Давитковски и Ана Павловска-Данева
Издавач: ФИООМ, 2006

Zid od tisinaЕдна година подоцна: Извештај за имплементацијата на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер
Автори: Неда Коруновска и Данче Даниловска
Издавач: ФИООМ, 2007

KORICA FOI FINАвтори: Д-р Ана Павловска-Данева, М-р Елена Давитковска
Издавач: Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 2010

naslovna-3dПодготвиле: Македонско здружениe на младите правници во соработка со ФООМ
Уредници: Јасмина Брезовска, Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска
Издавач: ФООМ, 2011

TPPF-NASLOVNA MK WEBПрв периодичен извештај
Подготвил: Транспарентност Македонија
Во соработка со Фондација отворено општество – Македонија
Уредници: Искра Андреева, Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска
Издавач: ФООМ, 2011

foom-zsp-komentariАвтори: Д-р Борче Давитковски, Д-р Ана Павловска-Данева
Уредници: Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска, Нада Наумовска
Издавач: ФООМ, 2011

TM GodisenIzvestaj2011 Final WEB PRINT MKDГодишен извештај

Подготвил: Транспарентност Македонија
Во соработка со Фондација отворено општество – Македонија
Уредници: Искра Андреева, Неда Коруновска Аврамовска, Данче Даниловска - Бајдевска
Издавач: ФООМ, 2011

По донесувањето на законот ФИООМ активно ја следеше неговата имплементација. Навремено и успешно изврши притисок за формирање Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер и донесување на подзаконските акти.

Дополнително, ФИООМ во соработка со 13 локални невладини организации , во периодот пред отпочнувањето на примената на законот, спроведе набљудување на обезбедувањето на ова право од страна на државните органи и јавните претпријатија.

Леток издаден од Фондацијата Институт отворено општество - Македонија по повод на 28 Септември - ден на правото на слободен пристап на информации.