Breadcrumbs

Up

Потврди

Потврди за прием на барањата за слободен пристап до информации. Ги издаваат надлежните институции.

Потврдата ја издаваат институциите на барателите на информации од јавен карактер.

Потврдата за примена жалба поврзана со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.