Breadcrumbs

Up

Word документ формат

Приложени формулари за пристап до информации од јавен карактер и соодветни жалби во формат: Microsoft Word 2003 (.doc).

Напомена: Формуларите на сајтот се достапни како .doc и како .odt (Open Document Format - OpenOffice.org).

Барање за пристап до информации од јавен карактер (формулар)

Жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.