Breadcrumbs

Up

Закон

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер и сродни документи.

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Во прилог на законот (во истата папка) се наоѓа и упатството кое детално ја опишува процедурата за добивање на информации од јавен карактер.

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Напомена: Приложените формулари се достапни во папката „Формулари“ во два популарни формати - doc и odt.