Breadcrumbs

Вести

Спроведување на Законот

Во февруари 2006 година Парламентот на Република Македонија го усвои Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. НВО активистите имаа забелешки за квалитетни промени во предложениот закон и како резултат на тоа некои суштински препораки беа прифатени и имплементирани во законот.

Страница 17 од 17