Breadcrumbs

Вести

Драги пријатели на Слободата на информациите

Во чест на одбележувањето на Денот на правото на слободен пристап до информации – Имам право да знам!, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија ќе организира неколку настани

Проект: Набљудување на слободниот пристап до информациите од јавен карактер

Во неделата на 16 септември 2007 год. во Скопје се спроведе инструктажа за 100 баратели, кои користејќи го правото од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ќе поднесуваат барања до имателите на информации на централно ниво.

Една година од примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Фондацијата Институт отворено општество - Македонија, во соработка со 14 невладини организаци, го набљудуваше остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во првата година од имплементацијата.

Страница 13 од 17