Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Транспарентност во финансирањето на политичките партии

Транспарентност Македонија (ТМ) и Фондацијата Отворено општество - Македонија (ФООМ) го спроведуваат проектот „Транспарентност во финансирањето на политичките партии“, преку кој континуирано се следи и се анализира финансирањето на политичките партии. Свесни за тоа дека станува збор за комплексна операција, преку проектот се обидуваме да ги идентификуваме сите неправилности и кршењето на законските норми, но и недостигот од транспарентност и јавност во работата на политичките партии.

Од направената анализа може да се заклучи:

• И покрај тоа што можат да се идентификуваат повеќе недостатоци во законската рамка, исклучително е поразителен фактот дека постои непочитување на постоечките норми и од страна на политичките партии, но и од надлежните институции, особено во врска со тековното финансирање. Ваквата забелешка беше вметната и во Извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2011. Висок процент од регистрираните политички партии, односно организаторите на изборните кампањи, не поднесуваат финансиски извештаи до надлежните институции. Битно е да се забележи дека постои разлика во почитувањето на овие одредби во тековното финансирање и во финансирањето на изборната кампања, па така процентот на исполнители на обврските се движи од приближно 11% од регистрираните политички партии, споредено со приближно 83% од организаторите на изборните кампањи. Веројатно ова се должи на фактот дека за време на изборите политичкиот влог е многу поголем, па партиите што се натпреваруваат покажуваат поголема подготвеност за почитување на Законот;

• Недоволно прецизен и детално пропишан образец за финансиските извештаи, што остава простор за давање неточни и/или непотполни информации од  страна на организаторите на изборните кампањи;

• Нејаснотии поврзани со видот и висината на донациите поради кои се јавуваат потенцијални прекршоци, и

• Зголемен тренд на неподготвеност на политичките партии што се јавуваат како организатори на изборните кампањи за транспарентно работење и соработка со јавноста (само 35% од организаторите на кампањи одговорија на барањата за информации од ТМ).

Извештајот може да го најдете тука