Топ контакт

Контактирајте нè на: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

Соопштение

ДОЛГ Е ПАТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Помина 1 година и 3 месеци од денот на поднесување на барањето до позитивната судска пресуда!

        

Преку Месечните извештаи за состојбата на остварувањето на слободниот пристап до информациите од јавен карактер во Република Македонија, Македонското здружение на млади правници и Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, Ве информираат за состојбата со остварувањето на првото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во месец ноември 2008 година во рамките на проектот „Слободен пристап до информации од јавен карактер“.

Граѓаните се соочуваат со долг пат за добивање на информација од јавен карактер. Имено, од денот на поднесување на барањето со кое барателот бара копија од Договорот на Владата на РМ за продажбата на Македонски Телекомуникации, па се до позитивното одлучување на Управниот суд помината е една година и три месеци, период кој е предлог и спротивен на целта заради кој е донесен Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Уште повеќе загрижува фактот дека и покрај успехот на барателот во постапката пред Управниот суд, до денешен ден ја нема добиено бараната информација!

Целосниот извештај за состојбите при имплементирањето на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер во Република Македонија за месец Ноември 2008г можете да го преземете тука.

Отворена телефонска линија 0800 44 222