Топ контакт en

Contact us at: pravo@soros.org.mk 

Choose language

Search

Breadcrumbs

28 Септември

Од 1 Септември 2006 година во Република Македонија почна да се применува законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Овој закон на граѓаните и правните лица им обезбедува јавност и отвореност во работењето на државните органи и јавните претпријатија.

Секој може да се јави како барател на информација од јавен карактер без разлика дали е државјанин на Република Македонија, странец или пак е лице без државјанство. Барателот не може да биде дискриминиран врз основа на пол, раса, вера, политичко убедување или на било кој друг начин. Преземено од информативниот флаер за 28 Септември