Најнови вести

Бесплатна правна помош

Бесплатна правна помош за граѓаните во остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Отпочнува примената на законот

По донесувањето на законот ФИООМ активно ја следеше неговата имплементација. Навремено и успешно изврши притисок за формирање Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер и донесување на подзаконските акти.

Спроведување на Законот

Во февруари 2006 година Парламентот на Република Македонија го усвои Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. НВО активистите имаа забелешки за квалитетни промени во предложениот закон и како резултат на тоа некои суштински препораки беа прифатени и имплементирани во законот.

Страница 27 од 27