Најнови вести

Драги пријатели на Слободата на информациите

Во чест на одбележувањето на Денот на правото на слободен пристап до информации – Имам право да знам!, Фондацијата Институт отворено општество – Македонија ќе организира неколку настани

Проект: Набљудување на слободниот пристап до информациите од јавен карактер

Во неделата на 16 септември 2007 год. во Скопје се спроведе инструктажа за 100 баратели, кои користејќи го правото од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер, ќе поднесуваат барања до имателите на информации на централно ниво.

Страница 21 од 27