Најнови вести

Ѕид од тишина

Еден од најфрапантните резултати е дека молчење на администрацијата имало кај речиси половината државни органи на централно ниво и дури 62,96 отсто кај политичките партии

ПРАВНА ПРОГРАМА

Реакција до Собранието на Република Македонија во врска со Предлогот за донесување на Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, со предлог закон

Европска конвенција за пристап до службени документи

Доколку нацртот се усвои во сегашната форма, Европската конвенција за пристап до службени документи ќе легитимизира законодавство на кое му недостасуваат важни мерки за безбедност коишто во моментов можат да се најдат во голем број национални закони за пристап до информации со што се занемарува огромниот напредок направен во последните години, реализиран и во Република Македонија.

Страница 17 од 27