News

28 Септември

Од 1 Септември 2006 година во Република Македонија почна да се применува законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Овој закон на граѓаните и правните лица им обезбедува јавност и отвореност во работењето на државните органи и јавните претпријатија.

Page 15 of 15