Најнови вести

Промоција на законските права и обврски од слободниот пристап до информациите

P1011065Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) ја поддржа Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и во периодот од 9 мај до 17 јуни 2011 беа одржани девет од вкупно десетте планирани регионални обуки на тема: “Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер“. Обуките се наменети за граѓаните, здруженијата, како и за службените лица кај имателите на информации од јавен карактер, кои директно учествуваат во спроведување на Законот. Обуките беа спроведени во градовите Велес, Штип, Кичево, Дебар, Ресен, Струга, Струмица, Гевгелија и Кратово. Во периодот што следи едукативна обука е предвидено да се одржи и во Делчево.

Брошура „Транспарентност во финансирањето на политичките партии“

BrosuraПолитичките партии се столбовите на современите демократии. Тие се клучни за генерирањето на активни политички актери и создавањето на политики кои преку избори и легитимно владеење прераснуваат во политички решенија. Оттука, како креатори на политичкиот живот во едно општество, политичките партии потенцијално се носители не само на моќ, туку и на одговорност за негување на демократските принципи. Токму и затоа начинот и контролата на нивното финансирање е важно за создавање и оддржување на стабилен и легитимен политички систем.

Целата брошура може да ја видите тука.

Работата на Владата е тајна за граѓаните!

Во Република Македонија Владата смета дека транспарентнпст и отчетност значи рекламирање на телевизиските екрани. Затоа сакаме да ја пптсетиме Владата дека таа е должна да ја информира јавноста за својата работа, односно за политиките кои ги креира, пред сè преку пристапот до документите.

Страница 11 од 27