Најнови вести

Покана за прес-конференција: Промоција на бесплатна е-платформа за слободен пристап до информации од јавен карактер

По повод 10-ти декември, денот на човековите права, правната програма на Фондацијата отворено општество – Македонија (ФООМ), во соработка со Метаморфозис, Фондација за интернет и општество, во среда, 11 декември 2013 година, во ГЕМ клубот, со почеток во 10.30 часот, ќе одржи прес конференција за новинари на која ќе ја промовира бесплатната е-платформа за испраќање на барања за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Инфографик: Законот за слободен пристап до информации од гледна точка на имателите на информации од јавен карактер

Додека од една страна, истражувањата и извештаите за запознаеноста и ставовите на граѓаните со Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер се или оскудни или воопшто ги нема, од друга страна постојат повеќе извештаи кои ги опфаќаат имателите на информации. Имено, во својот годишен извештај Комисијата редовно дава осврт на имплементацијата на Законот и се осврнува на обврската и на податоците што ги добива од страна на имателите на информации кои се задолжени да доставуваат годишен извештај до Комисијата. Иако ваквите извештаи се само делумни, тие сепак даваат слика за состојбата и за имплементацијата на Законот од страна на имателите на информации.

Инфографик: Граѓаните за правото на слободен пристап до информации

Студијата „Надминување на принципите на тајност во работењето на администрацијата“ дава детален преглед на одговорите на граѓаните за правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во Република Македонија, кои произлегоа од спроведеното квантитативно истражување на национален репрезентативен примерок. Загрижува фактот што сè уште мнозинство од граѓаните не се запознаени со правото на слободен пристап. Значителен дел од нив ниту сметаат дека имаат право на пристап до информациите од јавен карактер, особено не на оние од областа на здравството и во врска со информациите коишто ги поседуваат Владата и министерствата. Од друга страна, позитивно е што граѓаните имаат интерес за пристап до информациите, особено оние од областа на животната средина.

Страница 2 од 27