Најнови вести

Подобрување има, ама пристапот до информации од јавен карактер сè уште е исправен пред сериозни предизвици

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во јули 2012 год. поднесе 145 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер до повеќе државни органи. Барањата беа доставени со цел добивање на информации за динамиката на спроведувањето на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА 2012). НПАА 2012 претставува стратешки документ кој предвидува поединечни обврски за државните органи од чие исполнување зависи процесот на пристапување на Р.М кон ЕУ. Со оглед на тоа што НПАА 2012 е мошне обемен документ, МЗМП се фокусираше на остварувањето на Поглавје 23: Правосудство и фундаментални права и Поглавје 24: Правда, слобода и безбедност.

КОМСПИ го ускратува правото на слободен пристап до информациите со формализирање на постапката

Дали Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер (во понатамошниот текст „Комисијата“) вршејќи ја својата работа постапува како заштитник на Имателите на информации за сметка на правото на пристап до информации на граѓаните? Дали Комисијата се грижи за спроведување на одредбите од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер (во понатамошниот текст „Законот“) како нејзина законска обврска? Или пак строгиот и на моменти неоправдан формализам во работењето на Комисијата придонесува кон ускратување на правото на пристап до информации од јавен карактер на барателите?

Дискусии на ниво на ЕУ за ревизија на правилата за пристап до документи за институциите да бидат помалку транспарентни

Невладините организации ја искажуваат својата загриженост за заканата врз законодавството за транспарентност на ЕУ

6 јуни 2012 година – Според организациите за заштита на животната средина и за транспарентност, клучното законодавство на ЕУ е под сериозна закана. Во писмото испратено до Европскиот совет, граѓанското општество предупредува дека преговорите кои се одвиваат во моментов и се однесуваат на регулативата за пристап до документи може уште повеќе да го отежни учеството на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки на ниво на ЕУ. Здруженијата сметаат дека сите промени во постојното законодавство треба да бидат во согласност со Договорите на Европската унија и со меѓународните стандарди.

Страница 6 од 27