2011

Случај 01

Ве молиме доставете ни ја одлуката а избор на најповолна понуда или поништување на постапката која одговорното лице ја донесе во врска со постапката за доделување на договор за јавна набавка за Набавка на оригинал тонери за 12 штампачи и Канон фотокопири и Тендерската документација бр.01/2011.“

Жалба | Решение на Комисијата