2011

Случај 03

Копија од Експертското мислење за имплементација на системот за државна служба и управувањето со човечките ресурси во јавната администрација на РМ, со предложени мерки, изготвено од страна на проф. Д-р Грегор Вирант од Факултетот за јавна администрација во Љубљана, Република Словенија.

Барање | Заклучок | Препраќање на барање

Случај 02

Копија од Информацијата за можни измени и дополнувања на Законот за државните службеници, Законот за јавните службеници и Законот за работните односи, изготвена од страна на Агенцијата за државни службеници во текот на 2010 година, наведена во Извештајот за работа на Агенцијата за државни службеници за 2010 година бр. 01-1078/1 од 23 март 2011 година.

Барање | Одговор

Случај 01

Копија од Информацијата за можностите за формирање на Министерство за јавна администрација, изготвена од страна на Агенцијата за државни службеници во текот на 2010 година, наведена во Извештајот за работа на Агенцијата за државни службеници за 2010 година бр. 01-1078/1 од 23 март 2011 година.

Барање | Одговор