2011

Случај 02

Колку редовни, а колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања) се реализирани во Судот во периодот од 01 јануари 2010 година до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Случај 01

Колку редовни вработувања, а колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања) се реализирани во Судот во периодот од 20 февруари 2011 година до 20 март 2011 година?

Барање | Одговор