2011

Случај 24

Број на поднесени барања за заштита на словодите и правата загарантирани со Уставот и одлуките по нив (уважени и одбини) во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

Случај 23

Број на одржани усни распави по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоци во текот на 2009 и 2010 година.

Достава на потврда | Потврда | Службена белешка | Известување

Случај 22

Отфрлени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоци во текот на 2009 и 2010 година.

Известување

Случај 21

Број на поднесени тужби за молчење на администрацијата во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Известување

Случај 20

Одбиени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоци во текот на 2009 и 2010 година.

Известување