2011

Случај 04

Копија на мериторни одлуки на судот по области: имотно правни (катастар и градежно земјиште), денационализација – експропријација; урбанизам и градежништво (одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување); пензиско-нвалидски и здравство (старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство); јавни набавки; даноци (персонален данок, данок на имот, контрола на данок и царински долг) и прекршоци во текот на 2009 и 2010 година.

 Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Известување

Случај 03

Отфрлени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоциво текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор на барање

Случај 02

Решени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоциво текот на 2009 и 2010 година.

Достава на потврда за прием | Службена белешка | Одговор на барање

Случај 01

Одбиени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоциво текот на 2009 и 2010 година.

 Достава на потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор на барање