2011

Случај 09

Број на поднесени тужби од Јавното правобранителство во име на органите на државната власт и другите органи и организации утврдени со закон, органи на општините,градот Скопје, и општините во градот Скопје, установи и јавни служби и јавни претпријатија и други носители на јавни овластувања против решение на надлежниот државен орган во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

Случај 08

Број на поднесени тужби и од органи и организации против решенијата на Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер во текот на 2009 и 2010 година.

 Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

Случај 07

Копија од годишен извештај за равотата на Управниот суд за 2009 и 2010 година.

Известување за дополнување на Барање | Одговор

Случај 06

Број на поднесени тужби за повторување на постапката по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоци во текот на 2009 и 2010 година.

Барање Потврда за приемПотврдa | Службена белешкa | Известување

Случај 05

Бројот на мериторни одлуки на судот по област: имотно правни (катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво (одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство (старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, (персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоци во текот на 2009 и 2010 година.

 Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Известување