2011

Случај 14

Нерешени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, (персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоц иво текот на 2009 и 2010 година.

Известување | Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

Случај 13

Број на поднесени тужби до Управниот суд по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоц иво текот на 2009 и 2010 година.

Известување | Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

Случај 12

Решени тужби по области: имотно правни ( катастар и градежно земјиште), денационализацијаја – експропријација, урбанизам и градежништво ( одобрение за градба, запирање на градба, отстранување на градба, административно извршување), пензиско-инвалидски и здравство ( старосна и инвалидска пензија, помош и нега, здравствено осигурување, лекување во земјата и странство), јавни набавки, даноци, ( персонален данок, данок на имот, контрола на данок, и царински долг) и прекршоц иво текот на 2009 и 2010 година.

Известување | Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор

Случај 11

Број на одбиени тужби на јавното правобранителство во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за приемПотврда | Службена белешкa | Одговор

Случај 10

Број на уважени тужби на јавното правобранителство во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор на барање