2011

Случај 29

Копија од годишниот извештај за работата на Управниот суд за 2009 и 2010 година.

Дополнување на барање

Случај 28

Број на случаи на непочитување на пресудите, односно правните станивишта на Управниот суд преку повторно поднесување тужба.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор | Известување за дополнување на Барање

Случај 27

Број на случаи во кои постои неодлучување на првостепениот или второстепениот орган во законските рокови или молчење на администрацијата во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Известување | Известување за дополнување на барање

Случај 26

Во колку случаеви не биле доставени списи од страна на тужениот во роковите предвидени со Законот во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Известување

Случај 25

Број на поднесени предлози за заштита поради незаконито дејствие и одлуки по нив ( уважени и одбиени) во текот на 2009 и 2010 година.

Потврда за прием | Потврда | Службена белешка | Одговор