2011

Случај 03

Фотокопија од Договорите и анекс договорите кои се однесуваат на проектот Скопје 2014?

Барање | Жалба | Заклучок | Решение на Комисијата | Тужба

Случај 02

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Градот Скопје како единица на ЛС, во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Градот како единица на ЛС, во периодот од 20 февруари 2011 до 20 март 2011 година?

Барање | Одговор