2011

Случај 02

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината Ѓорче Петров, во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Одговор

Ве информираме дека во Општина Ѓорче Петров во периодот од 01.01.2010 година до 20.02.2011 година има реализирано 4 (четири) привремени вработувања преку агенција за привремени вработувања, а 5 (пет) редовни вработувања од кои едно вработување е со спогодба за преземање од друг орган.

Во периодот од 20.02.2011 година до 20.03.2011 година нема реализирано ниту привремено, ниту редовно вработување.

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 20 февруари 2011 до 20 март 2011 година?

Барање