2011

Случај 02

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината во периодот од 20 февруари 2011 до 20 март 2011 година?

Барање

Случај 01

Колку привремени вработувања (преку агенциите за привремени вработувања), а колку редовни, се реализирани во Општината Демир Капија, во периодот од 1 јануари 2010 до 20 февруари 2011 година?

Барање