2011

Случај 02

Барање

Колку привремени вработувања преку агенциите за привремени вработувања се реализирани во Министерството за информатичко општество и администрација во периодот 20 февруари 2011 година- 20 март 2011 година?

Барање | Жалба | Одговор

Случај 01

Барање

Извештај за имплементацијата на политиките за вработување утврдени согласно Националната стратегија за вработување 2010 и Националниот акционен план за вработување 2009-2010 година (нагласени на страна 216 од Ревизијата на НПА 2011)

Барање | Препраќање