Breadcrumbs

2011

Случај 07

Фотокопии од сите дописи (писма) испратени од Претседателот на Влада на Република Македонија, Никола Груевски, до Комесарот за проширување и Европска соседна политика на Европската комисија, Штефан Филе, во период од 25 ноевмри 2010 година до 25 ноември 2011 година

Случај 06

Фотокопија од Дневните редови на одржаните седници на Владата на РМ во 2009, 2010 година, заклучно со 15 јануари 2011 година

Препраќање на барање | Решение за одбивање |Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба | Пресуда | Пресуда

Препраќање на барање

Ве известуваме дека Вашето барање по службена должност, е проследено во Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Решение за одбивање

Се одбива барањето на Фондација институт отворено општество за слободен пристап до информации од јавен карактер, бидејќи се работи за информација која врз основа на Законот за класифицирани информации претставува класифицирана информација.

Жалба

Против: Решение бр.55-871/2 од 14.02.2011 година на Генералниот Секретаријат на Влада на Р.М. – имател на информација

Ургенција

До денешниот датум Комисијата нема постапено по предметната жалба.

Решение на Комисијата

Жалбата изјавена од Фондацијата Институт отворено општество- Македонија, поднесена преку полномошникот Мишко Радосављевиќ, адвокат од Скопје против Решението на Владата на РМ- Генерален секретаријат бр.55-871/22 од 14.02.2011 година, по предметот Барање за пристап до информации од јавен карактер се одбива.

Тужба

Против: Решение бр.07-59 од 11.04.2011 година донесено од страна на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Пресуда

Тужбата на тужителот Фондација „Институт отворено општество Македонија“, против Решението бр.07-59 од 11.04.2011 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер Скопје, се одбива како неоснована.

Пресуда - Виш Управен суд

Жалбата на тужителот Фондација Отворено општество Македонија од Скопје, се одбива.

Случај 05

Програма за работа на Владата на РМ за 2011 година

Барање | Препраќање на барање | Одговор на барање

Случај 04

Колку нови вработувања на определено време, а колку на неопределено време, се реализирани во Владата на Република Македонија врз основа на јавен оглас за вработување, колку огласи се објавени и колку огласи се поништени во периодот 20 февруари 2011 година- 20 март 2011 година?

Барање | Одговор | Дополнување на барање

Случај 03

Барање

Колку привремени вработувања преку агенциите за привремени вработувања се реализирани во Владата на Република Македонија во периодот 01 јануари 2010- 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор | Дополнување на барање