2011

Случај 04

Колку нови вработувања на определено време, а колку на неопределено време, се реализирани во Министерството за здравство врз основа на јавен оглас за вработување, колку огласи се објавени и колку огласи се поништени во периодот 20 февруари 2011 година- 20 март 2011 година?

Барање | Одговор

Случај 03

Барање

Колку привремени вработувања преку агенциите за привремени вработувања се реализирани во Министерството за здравство во периодот 01 јануари 2010- 20 февруари 2011 година?

Барање | Жалба

Случај 02

Барање

Колку нови вработувања на определено време, а колку на неопределено време, се реализирани во Министерството за здравство врз основа на јавен оглас за вработувања, колку огласи се објавени и колку огласи се поништени во периодот 01 јануари 2010 – 20 февруари 2011 година?

Барање | Одговор

Случај 01

Барање

Колку привремени вработувања преку агенциите за привремени вработувања се реализирани во Министерството за здравство во периодот 20 февруари 2011 година- 20 март 2011 година?

Барање | Одговор