2007

Случај 03

На кој начин и врз основа на која методологија Фондот за ПИОМ ги распределува средствата од солидарниот фонд на пензионерите и за кои намени можат да се користат овие средства?

Одговор на барање

Случај 02

Колку контроли во текот на 2007 година Фондот за ПИОМ направил на општинските пензионерски организации и дали и каде има утврдено неправилности во трошењето на средствата од солидарниот фонд?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Правилник за систематизација на работните места.

Барање | Жалба | Барање | Решение на Комисијата