2007

Случај 03

Колку изнесува заштедата во Фондот на граѓанин во РМ за 2006 година со просечна плата од 14.242 денари?

Барање | Жалба | Ургенција за решавање на предмети | Известување | Известување | Жалба | Решение на Комисијата

Случај 02

Колку изнесува добивката на друштвото за 2006 година?

Одговор на барање | Тужба

Случај 01

Копија од Статутот на друштвото.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата