2007

Случај 03

Колку изнесува висината на надоместот за редакторите (поединечно) и кои се тие на повеќетомната Македонска енциклопедија во издание на Ми-Ан?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Копија од буџетот на лабараторијата за генетски инжинеринг (истражување)?

Одговор на барање

Случај 01

Одобрен буџет за МАНУ во 2007 година и копија од него?

Барање | Одговор на барање