2008

Случај 02

Дали и колку вработени има во општинската администрација помлади од 30 години?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Дали општина Штип има креирано и донесено младинска стратегија и ако има што содржи (примерок)? Доколку има донесено дали има задолжително лице за имплементација и кое е тоа лице.

Барање | Одговор на барање