2008

Случај 07

Дали локалната заедница има изградено стратегија или план за спречување на одлевањето на високообразовниот млад кадар од Штип и ако има копија од неа?

Барање | Одговор на барање

Случај 06

Дали во општината постои орган тело или инокосен орган во чија надлежност спаѓа проблематиката на образованието во општина Штип. Дали тој ги распределува дотациите добиени од централната власт до средните издвојува с-ва за училиш. Доколку одвојува колкава е сумата?

Барање | Одговор на барање

Случај 05

До каде е имплементацијата на стратегијата за локален економски развој, што е реализирано, што делумно осварено а што не?

 Барање

Случај 04

Колкав процент од општинскиот буџет е планиран за капитални инвестиции?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Кои капитални инвестиции се планирани за наредниот период до дек. 2007 од страна на Општината?

Барање | Одговор на барање