2007

Случај 03

Фотокопија од документи со кои АД Македонски телеком обезбедува точност на сметките за месечна наплата во фиксната телефонија.

Жалба | Поднесок | Решение на Комисијата

Случај 02

Колку средства се потрошени во 2007 година како донации за хуманитарни цели?

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 01

Колку средствата наплатени од давање на телефонски услуги во 2007 год?

Барање | Жалба | Ургенција | Одговор на барање