2007

Случај 03

Колку средства се примени од платена радиодифузна такса во 2007 година со информација за движење на сметката од 01.01.2007 год до 31.07.2007 год.?

Барање | Жалба | Решение на Комисијата

Случај 02

Договор склучен помеѓу ЈП МРТ и продукција К-15.

Барање | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 01

Финансиски план за 2007 година.

Барање | Жалба | Ургенција | Одговор на барање | Одговор на барање 1 | Заклучок на Комисијата