2007

Случај 03

Листа на јавни претпријатија кои должат за користење на електрична енергија со висина на долг.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Решение

Случај 02

Долг за отплата на ЈП МРТ према АД ЕСМ за долг за електрична енергија.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба

Случај 01

Копии од записниците од седниците одржани на надзорниот одбор во тек на 2007 година.

Барање | Жалба | Поднесок | Решение на Комисијата | Тужба | Решение