2007

Случај 03

Анализа направена во текот на градбата на РЕК Битола за влијанието врз животната средина на РЕК Битола.

Барање | Жалба | Одговор на барање | Решение на Комисијата | Известување

Случај 02

Одлука за составот на УО и износ на примања на надомест на неговите членови.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 01

Годишен извештај за работата во 2006 година.

Барање | Жалба | Одговор на барање 1 | Одговор на барање 2 | Решение на Комисијата | Одговор на барање 3