2007

Случај 03

Колкави се приходите што факултетот ги доби од задолжителна партиципација на студентите за учебната година на 2006/2007?

Одговор на барање | Жалба | Ургенција | Записник по жалба

Случај 02

Колку изнесува месечната плата на редовен професор на предметот полиција во заедницата?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Фотокопија од Записникот на последната седница на наставно-научниот совет.

Барање | Одговор на барање