2009

Случај 01

Копија од одобрениот проект кој е составен дел од Решението бр.34-09-1158 од 04.05.1995 година на Министерството за транспорт и врски, приложено во Одговор бр.10-1487/6 од 17.09.2008 година на општина Центар.

Барање | Жалба | Одговор