Breadcrumbs

2007

Случај 05

Целосен преглед на финансирањето на политичката партија (финансиско-материјално работење) за париод јануари – декември 2006г. (член 4, а во врска со член 2, од Законот за финансирање на политичките партии).

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Тужба

Случај 04

Регистар на донации за 2006г.

Барање | Жалба | Полномошно

Случај 03

Статутот на партијата.

Случај 02

Целосен преглед на финансирањето на политичката партија (финансиско-материјално работење) за период јануари- декември 2006 година (член 4, а во врска со член 2, од Законот за финансирање на политичките партии)

Примено

Случај 01

Барање за добивање на фотокопија од регистарот на донации за 2006 година