2007

Случај 03

Колку пари се одвоени за студентскиот сојуз во 2006 година?

Случај 02

Со колкав буџет за 2007 располага Универзитетот на Југоисточна Европа (буџет од РМ, донации)?

Случај 01

Договори за користење на кафетериите во комплексот на Универзитетот.