2007

Случај 06

Кој ги врши угостителските услуги во клубот на УКИМ, и ако е просторот даден под закуп, бараме и фотокопија од него.

Барање | Жалба | Одговор на барање | Заклучок

Случај 05

Колку средства се предвидени за меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура 2007 г?

Барање | Одговор на барање

Случај 04

Колку седници одржал Сенатот на УКИМ во 2006 г. и колку од нив завршиле со исцрпен дневен ред?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Колку финансиски средства се дадени на ССУКМ во 2006 година?

Случај 02

За буџетот на Институтот за сточарство наменет за ШУМ Струга за 2007 година по ставки: порибување, персонал, режиски трошоци и слично?

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор