2007

Случај 05

Број на покренати обвинителни акти поради вршење на кривични дела од областа на организираниот криминал во текот на 2006 и 2007 година, и колку од нив завршиле со правосилна осудителна пресуда, а колку со ослободителна, а колку се отфрлени како неосновани?

Случај 04

Во колку случаи во 2006 и 2007 година е побарано изрекување на мерката за обезбедување – притвор?

Случај 03

Колку изнесува висината на месечниот надомест на Јавните обвинители, Вишите јавни обвинители и ЈО на РМ и јавните обвинители од одделението за организиран криминал во 2007 година.

Барање | Известување | Одговор на барање

Случај 02

Број на покренати обвинителни кати поради смрт или тешка телесна повреда од страна на државни службеници и број на спроведени истраги кои завршиле без спроведување на обвинителен акт.

Жалба | Одовор | Доставување списи | Одговор

Случај 01

Број на поднесени кривични пријави против овластени службени лица во 2006 година.

Одговор | Доставување списи | Жалба