2007

Случај 05

Колкави се месечните примања на претседателот на УП на ЈП Јасен?

Случај 04

Извештај за работата на Јавното претпријатие за 2006 година.

Барање

Случај 03

Одлука за висината на надоместот на членовите на управниот одбор.

Одговор | Полномошно | Жалба | Ургенција | Тужба | Одговор | Поднесок

Случај 02

Одлука за висината на надоместот на членовите на управниот одбор.

Жалба | Поднесок | Oдговор

Случај 01

Записник од седницата на Управниот одбор на кој е избран актуелниот претседател на управниот одбор

Одговор | Жалба | Ургенција