2007

Случај 05

Колки пати е конструирана бесправна сеча на шумите во РМ за 2006 год и во кои региони?

Известување | Жалба | Решение на Комисијата

Случај 04

Колкав е вкупниот долг на Македонски шуми за 2006 година?

 Известување | Жалба | Одговор на барање | Заклучок на Комисијата

Случај 03

Правилник за систематизација на работните места.

Барање | Одговор на барање | Одговор на барање

Случај 02

Годишен извештај за работењето на Македонски шуми за 2006 година

Жалба

Случај 01

Одлука за висината на надоместот на членовите на Надзорниот одбор.

Барање | Жалба | Жалба | Одговор