2007

Случај 05

Вкупен долг на Македонски железници до 31.12.2006 година?

Одговор на барање

Случај 04

Колку средства се предвидени за менување на инфраструктурата во железниците за 2007/2008.

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Правилник за систематизација на работните места.

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Фотокопија од одлука за висината на надоместот на членовите на Управниот одбор.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата I | Решение на Комисијата II

Случај 01

Одлука за висината на надоместот на членовите на надзорниот одбор

Полномошно