2007

Случај 06

Колку станови за времено користење во домовите за живеење на корисници на пензии се користеле во 2006 а колку во 2007, и колку е месечен надомест?

Барање | Одговор на барање

Случај 05

Колку средства се собрани во 2007 год. од издавање на деловни простори во Скопје, а се во сопственост на Јавното претпријатие?

Барање | Решение за одбивање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 04

Правилник за систематизација на работни места.

Барање | Жалба | Известување од Комисијата

Случај 03

Дали е донесена одлука за приватизација на ЈП за стопанисување со станбен и деловен простор, и ако е донесена, копија од истата.

Одговор на барање

Случај 02

Број на станови во градба каде јавното претпријатие е инвеститор.

Барање | Одговор на барање