2007

Случај 06

Копија од Правилникот за катастарско класирање на земјиштето објавен во Службен весник (лист) број 38/78.

Барање | Одговор

Случај 05

Кои се тековите на советодавниот комитет на проектот за катастар и регистрација на недвижности образуван со Одлуката објавена во сл. Весник бр.86/05?

Жалба | Полномошно | Одговор | Заклучок на Комисијата

Случај 04

Годишната програма за премер, катастер и запишување на права на недвижности.

Барање | Жалба | Тужба

Случај 03

Колку проценти од земјиштето во Р.М. е во податоците на катастарскиот операт за земјиштето –недвижности на Р.М.

Барање | Жалба | Информација

Случај 02

Број на извршени промени во податоците во катастарскиот операт за земјиштето – недвижности во тек на 2006 од страна на Одделението за премер и катастар Охрид.

Одговор на барање